skip to main content

LIBRENG KONSULTASYON 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Kahilingan para sa Pangmatagalang Kawalang-lakas

madaliang pagsusuri

Ang mga kahilingan para sa Pangmatagalang Kawalang-lakas o Long Term Disability (LTD) ay kontraktwal ang uri at mahalagang repasuhin ng isang abogado ng personal na pinsala ang inyong polisa bago magbigay sa inyo ng ekspertong panlegal na payo.

Ang ebidensiyang kailangan upang patunayan ang pahayag ukol sa LTD ay katulad sa kinailangan para sa ibang mga kaso ng pampersonal na pinsala, at karaniwang binubuo ng mga ulat-medikal at dokumentong nagpapatibay ng inyong pinsala, at impormasyon tungkol sa mga rekisito sa inyong trabaho, pagsasanay, at kakayahang bokasyonal.

Pagtatatwa

Ang website na ito ay nilalayon bilang pangkalahatang reperensiya para sa mga napinsalang tao at sa kanilang mga pamilya. Ang impormasyong legal at medikal na nilalaman ng manwal na ito ay hindi nilalayon upang magbigay ng payong legal o medikal. Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa mga layuning pang- impormasyon at pang-edukasyon at hindi nilalayon bilang kahalili ng propesyonal na pasya ng isang panlegal at/o pang-healthcare na propesyonal, at kailangang hindi kayo aasa anumang materyal o mga pahayag na sinabi sa website na ito para sa payong legal o medikal. Hindi ito nilalayon upang lumikha ng ugnayang abogado-kliyente.

Inirerekomendang repasuhin ninyo nang mabuti ang anumang impormasyong medikal kasama ng inyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga pasya tungkol sa inyong kalusugan o inirerekomendang medikal na paggagamot. Kahit na ginawa ang makatarungang pagsusumikap upang tiyakin ang kawastuhan ng impormasyon sa website na ito, ang aming kompanya ay hindi makagagawa ng tuwiran o ipinahiwatig na mga representasyon o katiyakan tungkol sa kawastuhan at pagiging kompleto ng impormasyon. Natatangi ang panlegal na pangangailangan ng bawat tao, at ang mga materyal na ito ay maaaring hindi naaangkop sa inyong sitwasyong legal. Mangyaring makipag-ugnayan sa abogado para Personal na Pinsala sa Ontario para sa konsultasyon tungkol sa inyong usapin sa partikular na personal na pinsala.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.