ਛ-ਟ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਗ-ਲ-

ਕੈਰੰਜ਼ਾ ਵਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ:

  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ; ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ
  • ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸੱਟ ਵਕੀਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਦੱਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ
  • ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋਣ ਸਹਾਇਕ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਪਰਿਵਹਿਣ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ
  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪਡ਼ਾਅ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਡ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
  • 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ