Ang mumunting mga bagay

Sa Carranza, naniniwala kami na ang mumunting mga bagay ay makagagawa ng kaibahan.

Kami ay:

  • Makikipagkita sa inyo sa inyong kaluwagan; kung may isyu kayo sa paggalaw, kami ang pupunta sa inyo
  • Tumulong sa inyong social worker o discharge planner upang isaayos ang tamang mga serbisyo at aparato bago ang pagpapaalis sa inyo mula sa ospital
  • Sagutan at maghain ng mga kahilingan para sa inyong kapakanan
  • Magtalaga ng isang pangkultura, mahusay na abogado para sa personal na pinsala at/o kawani na nakakaintindi sa inyong kaso at makasasagot sa anumang mga tanong sa inyong lengguwahe
  • Magbigay sa inyo ng tapat at malinaw na payo sa bawat hakbang ng inyong kahilingan para sa personal na pinsala
  • Tutulong na masaklawan ang mga gastos sa mga nakakatulong na aparato, paggagamot, transportasyon at tagapag-alaga sa ospital bago maapruba ang inyong mga benepisyo
  • Personal na dumalo sa mahalagang mga pagpupulong para sa rehabilitasyon upang matiyak na kayo at ang inyong mga tagapagbigay ng paggagamot ay may mga mapagkukunan ng suporta na inyong kailangan
  • Magbigay sa inyo ng regular na mga update ukol sa inyong kaso upang malaman ninyo ang inyong sitwasyon sa bawat punto ng proseso
  • Sagutin ang inyong mga tawag o e-mail sa loob ng 24 oras