skip to main content

LIBRENG KONSULTASYON 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Pinsala sa Gulugod at Kasukasuan

madaliang pagsusuri

Download PDF

Ang mga pinsala sa gulugod at kasukasuan ay maaaring malubha depende sa kalalaan at lugar ng pinsala. Ang karaniwang dahilan ng mga pinsalang ito ay pagkadulas at pagkahulog, aksidente sa sasakyan, may kaugnayan sa isport, at pisikal na pananakit.

Ang mga pamilya ay kadalasang nagugulat at nalulugmok sa kung gaano kabigat ang isang malubhang pinsala nakakaapekto sa kanilang buhay at pinansiyal na sitwasyon. Ang ekperiyensyadong mga abogado para sa personal na pinsala ay makakatulong sa inyong maintindihan ang inyong sitwasyon nang mabuti at maipaliwanag ang inyong panlegal na mga karapatan.

Paano kami makakatulong

Download PDF

Ang mga pamilya ay kadalasang nagugulat at nalulugmok sa kung gaano ang isang pinsala makakaapekto sa kanilang buhay at pinansiyal na sitwasyon. Ang isang eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala ay makakatulong sa inyong maintindihan nang mas mabuti ang inyong kasalukuyang sitwasyon at maipaliwanag ang inyong legal na mga karapatan.

Sa Carranza, ang aming pakikipag-ugnay ay nagsisimula sa sandaling makipagkita kami sa inyo. Sa pamamagitan ng bawat pakikisalamuha, nagsisikap kaming makaramdam kayo ng ginhawa, ligtas at suporta sa abot ng aming makakaya.

Lubos kaming naninindigan sa pagtiyak na palagi naming natutugunan ang inyong mga pangangailangan at ng inyong pamilya, ang Carranza ay naging tanging sertipikado ng ISO na law firm para sa personal na pinsala sa Canada.

Ang sertipikasyon na ito ng ISO ay nagtitiyak na ang aming kompanya ay pinapangasiwaan sa pinakamataas na pamantayan ng serbisyo sa kliyente, na patuloy naming pinagbubuti ang komunikasyon, aming pagsasanay at aming mga pamamaraan. Ginawa namin ito dahil kayo ang pokus sa lahat ng ginagawa namin. Ginawa namin ito, dahil kayo ay mahalaga.

Sa Carranza, ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na kayo ay may tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon. Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang kayo ay maka-recover. Tutugunan nila ang inyong mga pangangailangang pisikal, emosyonal, mental at panlipunan. Makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, para kayo at ang inyong pamilya ay hindi kailangang mag-aalala tungkol sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at mga nakakatulong na aparato.

Mag-ingat.

Kami ang bahala sa iba pa.

Ang inyong mga opsiyon para sa kompensasyon

Download PDF

Kung kayo ay nauugnay sa isang aksidente sa sasakyan, may tulong na makukuha.

Kayo ay may karapatan sa:

mga benepisyo sa aksidente

Kahit kayo man ang may kasalanan sa aksidente o hindi, lahat ng mga polisa sa Ontario auto insurance ay nagbibigay ng kompulsaryong mga benepisyo na binalangkas sa Statutory Accident Benefits Schedule (SABS).

Ang inyong mga miyembro ng pamilya at mga dependiyente ay maaari ring may karapatan sa ilang mga benepisyo kahit na hindi sila naugnay sa aksidente. Maaaring makuha ang Mga Benepisyo sa Aksidente nang walang pagsaalang-alang sa inyong legal na estado sa paninirahan sa bansang ito.

Insurance sa pagkawalang-lakas

Ang mga benepisyo sa pagkawalang-lakas na Pangmaikli o Pangmatagalan na mapapakinabangan mula sa inyong trabaho o pribadong polisa ay dapat hilingin kaagad. Palaging pangunahin ang mga benepisyong ito. Ang insurance ng inyong sasakyan ay sasaklaw lang sa kung ano ang hindi sasaklawan ng pampribadong polisa sa pagkawalang-lakas.

mga demandang ibinatay sa kasalanan

Bukod sa kahilingan para sa Mga Benepisyo sa Aksidente, maaari rin ninyong ihabla ang tao o mga taong responsable sa aksidente.

Ang uri ng paghahabol na ito, tinatawag na tort claim, ay humihingi ng kompensasyon para sa:

  • Hapdi at pagtitiis
  • Kawalan na pang-ekonomiya (hal., pagkawala ng kita sa kasalukuyan at hinaharap)
  • Pagkawala ng kapasidad na kumita
  • Gastos sa medikal na paggagamot at pangangalaga sa hinaharap
  • Gastos sa pag-aaruga sa hinaharap
  • Gastos sa paglilinis ng bahay at mga pangangailangan sa pangangalaga
  • Mga gastos na binayaran mula sa sariling bulsa
  • Pagkawala ng pinagsunuang kita ng pamilya
  • Pagkawala ng pangangalaga, pagpapayo at samahan na nararanasan ng inyong direktang pamilya
  • Natamong kawalan na pang-ekonomiya ng mga miyembro ng pamilya dahil sa aksidente

Kapag may matibay kaming pang-unawa sa mga detalye ng inyong kaso, makapagbibigay kami ng tantiya sa kung ano ang aasahan ninyong matanggap. Titingnan namin ang bawat paraan ng kompensasyon na mapapakinabangan ninyo. Alam namin kung gaano kahalaga sa inyo at inyong pamilya ang bawat dolyar na makuha.

Sa mga makabuluhang pagbabago na ginawa sa Statutory Accident Benefits Schedule mula ika-1 ng Setyembre, 2010, iniuutos na kumonsulta kayo sa isang abogado upang malaman kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo. Para sa naililimbag na pananaw kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo, i-click dito.

Mga Limitasyon sa Oras

Download PDF

Ang mga kompanya ng insurance ay karaniwang magbabayad lang para sa alinmang paggagamot o gastos pagkatapos ninyong mag-aplay para sa katumbas na benepisyong kailangan ninyo sa lalong madaling panahon. Umiiral ang mahigpit na limitasyon ng panahon. Tutugunan namin para sa inyo ang mga deadline na ito, upang makapag-pokus kayo sa inyong pagpapagaling.

Ilan sa mga mahalagang limitasyon na tatandaan:

7 Araw – kailangang ipaalam ninyo sa kompanya ng insurance ng Mga Benepisyo sa Aksidente ang tungkol sa aksidente at na nasaktan kayo. .

30 Araw – kailangan ninyong kompletuhin at ipadala ang aplikasyon ng Mga Benepisyo sa Aksidente sa loob ng 30 araw nang ito’y ibigay sa inyo ng kompanya ng insurance. Kung mas magtatagal kayo, maaaring iantala ng kompanya ng insurance ang inyong mga benepisyo nang 45 araw at maaaring ipagkait ang inyong mga benepisyo.

120 Araw – kailangan ninyong magbigay nang nakasulat na abiso ukol sa inyong layuning ihabla ang mga partidong may kasalanan.

2 Taon – upang umpisahan ang demanda laban sa may kasalanang drayber o sa kompanya ng inyong sariling insurance kung ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Kailangang ibigay ninyo sa kompanya ng insurance ang lahat ng impormasyong kailangan nito upang pasyahan ang inyong mga karapatan. May 10 araw na may trabaho kayong ibigay ang impormasyon pagkatapos nitong hilingin ang kagayang impormasyon, o maaari nitong suspendihin o ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Pagtatatwa

Download PDF

Ang website na ito ay nilalayon bilang pangkalahatang reperensiya para sa mga napinsalang tao at sa kanilang mga pamilya. Ang impormasyong legal at medikal na nilalaman ng manwal na ito ay hindi nilalayon upang magbigay ng payong legal o medikal. Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa mga layuning pang- impormasyon at pang-edukasyon at hindi nilalayon bilang kahalili ng propesyonal na pasya ng isang panlegal at/o pang-healthcare na propesyonal, at kailangang hindi kayo aasa anumang materyal o mga pahayag na sinabi sa website na ito para sa payong legal o medikal. Hindi ito nilalayon upang lumikha ng ugnayang abogado-kliyente.

Inirerekomendang repasuhin ninyo nang mabuti ang anumang impormasyong medikal kasama ng inyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga pasya tungkol sa inyong kalusugan o inirerekomendang medikal na paggagamot. Kahit na ginawa ang makatarungang pagsusumikap upang tiyakin ang kawastuhan ng impormasyon sa website na ito, ang aming kompanya ay hindi makagagawa ng tuwiran o ipinahiwatig na mga representasyon o katiyakan tungkol sa kawastuhan at pagiging kompleto ng impormasyon. Natatangi ang panlegal na pangangailangan ng bawat tao, at ang mga materyal na ito ay maaaring hindi naaangkop sa inyong sitwasyong legal. Mangyaring makipag-ugnayan sa abogado para Personal na Pinsala sa Ontario para sa konsultasyon tungkol sa inyong usapin sa partikular na personal na pinsala.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.