skip to main content

LIBRENG KONSULTASYON 1.877.633.10651.877.633.1065

Back to Top

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

madaliang pagsusuri

Kung nakakaranas kayo ng malubhang mga pinsala gaya ng resulta ng aksidente ng pagkadulas at pagkahulog, dapat ninyong kontakin sa lalong madaling panahon ang isang abogado ng personal na pinsala. Kung ang inyong malubhang pinsala ay hindi nag-uugnay ng alinman sa de-makina na sasakyan o nangyari sa pinagtrabahuhan, maaari ninyong makuha ang bayad para sa inyong mga pinsala sa ilalim ng common law o ng Occupier’s Liability Act.

Mahalagang kumilos kaagad. Dapat kayong kumonsulta kaagad sa isang abogado ng personal na pinsala, dahil maaaring may mahigpit na deadline na dapat ninyong matupad upang maipagpatuloy ang kahilingan.

Paano kami makakatulong

Ang mga pamilya ay kadalasang nagugulat at nalulugmok sa kung gaano ang isang pinsala makakaapekto sa kanilang buhay at pinansiyal na sitwasyon. Ang isang eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala ay makakatulong sa inyong maintindihan nang mas mabuti ang inyong kasalukuyang sitwasyon at maipaliwanag ang inyong legal na mga karapatan.

Sa Carranza, ang aming pakikipag-ugnay ay nagsisimula sa sandaling makipagkita kami sa inyo. Sa pamamagitan ng bawat pakikisalamuha, nagsisikap kaming makaramdam kayo ng ginhawa, ligtas at suporta sa abot ng aming makakaya.

Lubos kaming naninindigan sa pagtiyak na palagi naming natutugunan ang inyong mga pangangailangan at ng inyong pamilya, ang Carranza ay naging tanging sertipikado ng ISO na law firm para sa personal na pinsala sa Canada.

Ang sertipikasyon na ito ng ISO ay nagtitiyak na ang aming kompanya ay pinapangasiwaan sa pinakamataas na pamantayan ng serbisyo sa kliyente, na patuloy naming pinagbubuti ang komunikasyon, aming pagsasanay at aming mga pamamaraan. Ginawa namin ito dahil kayo ang pokus sa lahat ng ginagawa namin. Ginawa namin ito, dahil kayo ay mahalaga.

Sa Carranza, ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na kayo ay may tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon. Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang kayo ay maka-recover. Tutugunan nila ang inyong mga pangangailangang pisikal, emosyonal, mental at panlipunan. Makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, para kayo at ang inyong pamilya ay hindi kailangang mag-aalala tungkol sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at mga nakakatulong na aparato.

Mag-ingat.

Kami ang bahala sa iba pa.

Pagtatatwa

Ang website na ito ay nilalayon bilang pangkalahatang reperensiya para sa mga napinsalang tao at sa kanilang mga pamilya. Ang impormasyong legal at medikal na nilalaman ng manwal na ito ay hindi nilalayon upang magbigay ng payong legal o medikal. Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa mga layuning pang- impormasyon at pang-edukasyon at hindi nilalayon bilang kahalili ng propesyonal na pasya ng isang panlegal at/o pang-healthcare na propesyonal, at kailangang hindi kayo aasa anumang materyal o mga pahayag na sinabi sa website na ito para sa payong legal o medikal. Hindi ito nilalayon upang lumikha ng ugnayang abogado-kliyente.

Inirerekomendang repasuhin ninyo nang mabuti ang anumang impormasyong medikal kasama ng inyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga pasya tungkol sa inyong kalusugan o inirerekomendang medikal na paggagamot. Kahit na ginawa ang makatarungang pagsusumikap upang tiyakin ang kawastuhan ng impormasyon sa website na ito, ang aming kompanya ay hindi makagagawa ng tuwiran o ipinahiwatig na mga representasyon o katiyakan tungkol sa kawastuhan at pagiging kompleto ng impormasyon. Natatangi ang panlegal na pangangailangan ng bawat tao, at ang mga materyal na ito ay maaaring hindi naaangkop sa inyong sitwasyong legal. Mangyaring makipag-ugnayan sa abogado para Personal na Pinsala sa Ontario para sa konsultasyon tungkol sa inyong usapin sa partikular na personal na pinsala.

Carranza

Carranza LLP represents clients in Toronto and the greater Toronto area (GTA), Niagara, St. Catharines, Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga, Brampton, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Belleville, Kingston, Ottawa, Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie, North Bay, Sudbury.